اگر به دنبال مطلب خاصی می گردید آن را در سایت جستجو کنید...

چه وقت بگوییم؟چه وقت بگوییم دوستت دارم
چه موقع بگوییم دوستت دارم
چه زمانی بگوییم دوستت دارم
چه وقت جمله دوستت دارم را بگوییم
چه موقع نه بگوییم

error: Content is protected !!